Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Dịch vụ

Công ty KENFOX chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước, tiến hành nhanh thủ tục xin cấp Giấy phép nêu trên.

Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu của KENFOX

Với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp, KENFOX đã và đang đại diện cho hàng hàng doanh nghiệp Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu. KENFOX có thể:

 • ­Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu;
 • ­Tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ;
 • ­Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trả lời các Thông báo liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp.
 • Quản lý, số hóa và tự động nhắc khách hàng khi đến hạn gia hạn Giấy xác nhận.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ hàng gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm về cơ quan kiểm tra ít nhất 5 ngày trước khi hàng về đến cảng (của khẩu).

Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký kiểm tra để dự kiến trước phương thức kiểm tra đối với lô hàng (có thể gồm một hoặc nhiều lô sản phẩm) và xác nhận Giấy đăng ký kiểm tra trong vòng 01 ngày làm việc.

Bước 3: Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, phối hợp cùng chủ hàng, hải quan lấy mẫu kiểm tratại địa điểm mà chủ hàng đã đăng ký. Trong trường hợp chủ hàng tiêu thụ hoặc phân tán lô hàng khỏi địa điểm tập kết trước khi lấy mẫu kiểm tra, cơ quan kiểm tra gửi văn bản thông báo cho cơ quan Hải quan đã thông quan và Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để có biện pháp thu hồi hoặc xử lý thích hợp.

Bước 4: Cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra lô hàng theo đúng thời gian qui định như sau:

-Nếu lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định, cơ quan kiểm tra cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử đang tiến hành đối với các thực phẩm thuộc diện phải kiểm tra theo phương thức kiểm tra chặt. Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử đang tiến hành đối với thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm nhẹ

-Thông báo lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ: không quá 02 ngày làm việc kể từ khi hàng về cảng đối với thực phẩm được quy định tại Điều 5 của Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

- Thông báo kết quả kiểm tra thuộc phương thức kiểm tra chặt và Thông báo lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu, phải kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm đối với từng lô sản phẩm khi giao cho chủ hàng nhập khẩu, đồng thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm)

Thủ tục

Tài liệu cần cung cấp để xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu:

 1. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (mẫu 1);
 2. Bản sao hợp pháp Tiêu chuẩn cơ sở (có đóng dấu giáp lai của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) hoặc xác nhận sản phẩm được phép giải toả của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (khi chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm) theo quy định tại quy chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế;
 3. Bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan theo quy định: Bản sao hợp pháp Vận đơn (Bill of Lading), Bản sao hợp pháp hoá đơn hàng hoá (Invoice), Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin), bản sao hợp pháp Bản liệt kê hàng hoá (Packing List), Bản sao hợp pháp Hợp đồng ngoại thương;
 4. Giấy chứng nhận y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất xứ đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật dã qua chế biến tiệt trùng nhiệt độ cao (chỉ yêu cầu khi có công bố dịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản);
 5. Bản sao giấy chứng nhận kết quả phân tích thử nghiệm được chỉ định hoặc của nhà sản xuất có dấu, chữ ký của giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền đối với thực phẩm chưa công bố tiêu chuẩn (nếu có);
 6. Các chứng từ cần thiết liên quan để được áp dụng phương thức kiểm tra giảm nhẹ, chỉ kiểm tra hồ sơ (nếu có).
 7. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) của cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất đối với sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao chưa chưa công bố tiêu chuẩn.

b) Số lượng hồ sơ: Không qui định

Thời gian hoàn thành công việc:
Sau 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm hợp lệ.

Căn cứ pháp lý

 1. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2003
 2. Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
 3. Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 4. Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trang 1 trong tổng số 28 trang

 

Đăng nhập