Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Thông tin cần cung cấp

1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn;
2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;
3. Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;
4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên).

Tài liệu cần cung cấp

1. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;
2. Giấy Uỷ Quyền;
3. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris).

Thông tin chung

1. Thời gian từ lúc nộp đơn cho đến khi cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích là khoảng 21 tháng;
2. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Trang 1 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập