Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Sau khi được nộp, đơn đăng ký sáng chế được xử lý tại Cục Sở hữu Trí tuệ ("Cục SHTT") theo trình tự tổng quát sau:

a) Thẩm định hình thức:

Đây là công đoạn kiểm tra xem hình thức của đơn có tuân thủ các quy định của pháp luật hay khụng, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn.

b) Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo về sở hữu công nghiệp Việt Nam trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

c) Yêu cầu thẩm định nội dung:

Cục SHTT chỉ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào, và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định.

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, không cú yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đó rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

d) Thẩm định nội dung:

Thẩm định nội dung đơn là việc đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ sỏng chế (tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi yêu cầu bảo hộ.

Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là không quá 18 tháng tính từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

Trang 3 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập