Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục trưng cầu giám định

KENFOX có đội ngũ cán bộ chuyên trách để xử lý vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp. KENFOX cung cấp dịch vụ trưng cầu giám định về sở hữu công nghiệp phục vụ cho việc xử lý vi phạm.

Mục đích của việc trưng cầu giám định về sở hữu công nghiệp:

Mặc dù theo Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP thì "văn bản kết luận giám định được coi là một nguồn chứng cứ để giải quyết vụ việc", nghĩa là nó không phải là nguồn tài liệu bắt buộc trong hồ sơ yêu cầu xử lý vi phạm, nhưng để có căn cứ trước khi ra quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc trước khi ra quyết định xử phạt, các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thường tiến hành việc giám định về sở hữu công nghiệp.

Mục đích của việc giám định là làm rõ tình trạng pháp lý của đối tượng sở hữu trí tuệ có liên quan, so sánh các đối tượng sở hữu công nghiệp có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm với đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và phạm vi bảo hộ để làm căn cứ cho việc đánh giá, kết luận về tình trạng có sự vi phạm, xâm phạm quyền hay không.

1. Giám định sở hữu trí tuệ bao gồm các nội dung sau đây (Điều 39 Nghị định 105/2006/NĐ-CP):

a) Xác định tình trạng pháp lý, khả năng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, phạm vi quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ;

b) Xác định các chứng cứ để tính mức độ thiệt hại;

c) Xác định yếu tố xâm phạm quyền, sản phẩm/dịch vụ xâm phạm, yếu tố là căn cứ để xác định giá trị đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ, đối tượng xâm phạm;

d) Xác định khả năng chứng minh tư cách chủ thể quyền, chứng minh xâm phạm, hàng hoá xâm phạm hoặc khả năng chứng minh ngược lại của các tài liệu, chứng cứ được sử dụng trong vụ tranh chấp hoặc xâm phạm;

đ) Các tình tiết khác của vụ tranh chấp, xâm phạm cần làm rõ.

2. Giám định sở hữu trí tuệ bao gồm các lĩnh vực sau đây (Điều 39 Nghị định 105/2006/NĐ-CP):

a) Giám định về quyền tác giả và quyền liên quan;

b) Giám định về quyền sở hữu công nghiệp;

c) Giám định về quyền đối với giống cây trồng.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ad2

 

Đăng nhập