Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn đổi tên doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi trụ sở, thông tin điện thoại, fax, email, website;
 • Tư vấn thay đổi các nội dung liên quan đến văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi nghề kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Tư vấn rút, bổ sung thành viên công ty;
 • Tư vấn các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đăng ký dấu (nếu phát sinh), các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có).
 

Đăng nhập