Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Luật bản quyền tác giả

 

STT

Cấp hiệu lực

Số văn bản

Nội dung

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

1

Công văn     5371-TCHQ-GSQL Về việc bảo hộ bản quyền tác giả 22/09/1999 Tổng cục Hải quan

2

Công văn     163-BQTGVHNT-QLBQ Về việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật 16/07/2004 Cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật

3

Quyết định     09-2007QD-BVHTT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật. 03/05/2007 Bộ Văn hóa - Thông tin

4

Công văn     4338-TCT-CS Về thuế suất GTGT đối với chuyển nhượng bản quyền tác giả Từ điển tiếng Việt 23/10/2007

Tổng cục Thuế

5

Quyết định     41-2008QD-BVHTTDL Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả. 15/05/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Công văn     249-TB-VPCP Về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan 13/08/2009 Văn phòng Chính phủ
7 Thông tư LT     01-2001-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân 05/12/2001 Tòa án Nhân dân tối cao; Viện kiểm soát Nhân dân tối cao; Bộ Văn hóa Thông tin
8 Thông tư LT     04-2003-TTLT-BVHTT-BXD Về việc hướng dẫn về quyền tác giả đổi với tác phẩm kiến trúc 24/01/2003 Bộ Văn hóa - Thông tin; Bộ Xây dựng
9 Thông tư     08-TC-TCT Về việc hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền 05/02/1994 Bộ Tài chính
10 Thông tư LT     1314-TTLB-XD-VH Về việc quy định về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc 23/07/1991 Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Nghị định     142/HĐBT Về việc quy định quyền tác giả 14/11/1986 Hội đồng Bộ trưởng
12 Nghị định     76-CP Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự. 29/11/1996 Chính phủ
13   Thông tư   27-2001-TT-BVHTT Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996, Nghị định số 60/CP ngày 06/06/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ Luật Dân sự. 10/05/2001 Bộ Văn hóa Thông tin
14 Thông tư LT     58-2003-TTLT-BVHTT-BTC Về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 17/10/2003 Bộ Văn hóa Thông tin; Bộ Tài chính
15 Thông tư     166-1998TT-BTC Về việc hướng dẫn chế độ thu lệ phí đăng ký quyền tác giả 19/12/1998 Bộ Tài chính
16 Nghị định     100-2006-ND-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan 21/09/2006 Chính phủ
17 Quyết định     88-2006-QD-BVHTT Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 17/10/2006 Bộ Văn hóa Thông tin
18 Thông tư     29-2009-TT-BTC Về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan 10/02/2009 Bộ Tài chính
19 Quyết định     649-QD-TTg Về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015 01/06/2012 Thủ tướng Chính phủ
20 Thông tư     15-2012-TT-BVHTTDL Về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan 13/12/2012 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
21 Nghị định     3198-VBHN-BVHTTDL Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan 03/09/2013 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

Đăng nhập