Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Văn bản pháp luật Sở hữu Công nghiệp

 

STT

Cấp hiệu lực

Số văn bản

Nội dung

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

 

1

Luật

 

 

19-VBHN-VPQH  

Hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ  

18/12/2013

Văn phòng Quốc hội

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

2

Luật

 

 

50-2005-QH11  

Về sở hữu trí tuệ

 29/11/2005

 Quốc hội

Văn bản được sửa đổi bổ sung  

3

 

Nghị định

 

100-2006-ND-CP  

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

 21/09/2006

Chính phủ 

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏVăn bản được sửa đổi bổ sung

4

 

Nghị định

 

103-2006-ND-CP  

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

 22/09/2006

 Chính phủ 

Văn bản sửa đổi bổ sung

5

 

 

Thông tư

01-2007-TT-BKHCN  

Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

14/02/2007 

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản sửa đổi bổ sung

6

 

Nghị định

 

105-2006-ND-CP  

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

22/09/2006

Chính phủ 

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

7

 

 

Công văn

146/VPCP-KG

Về việc hướng dẫn thi hành quy định về giám định sở hữu trí tuệ tại Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

09/01/2007

Văn phòng Chính phủ

 

8

 

 

Thông tư

01-2008-TT-BKHCN  

Về việc Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

25/02/2008

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản sửa đổi bổ sung

9

 

 

Thông tư

13-2015-TT-BTC  

Về việc quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

30/01/2015

Bộ Tài chính

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

10

 

Nghị định

 

106-2006-ND-CP  

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

22/09/2006

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

11

 

Nghị định

 

104-2006-ND-CP  

Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

22/09/2006

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

12

 

Thông tư LT

 

02/2008/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP
 

Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân

03/04/2008

Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm soát Nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

 13

 

Nghị định

 

 47-2009-ND-CP  

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

 13/05/2009

Chính phủ 

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản được sửa đổi bổ sung

 14

 

Nghị định

 

 88-2010-ND-CP  

Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

 16/08/2010

Chính phủ 

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

 15

 

Nghị định

 

109-2011-ND-CP  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

02/12/2011 

 Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản được sửa đổi bổ sung

 16

 

Nghị định

 

 99-2013-ND-CP  

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 29/08/2013

 Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

 17

 

 

Thông tư

 11-2015-TT-BKHCN  

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

26/06/2015 

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

18

 

Nghị định

 

ND-131-13-CP  

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

16/10/2013

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

19

 

Nghị định

 

21-2015-ND-CP  

Về việc quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

14/02/2015

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản được sửa đổi bổ sung

20

Luật 

 

 

36-2009-QH12  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

19/06/2009

Quốc hội

Văn bản được sửa đổi bổ sung

21

 

Nghị định

 

88-2010-ND-CP  

Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

16/08/2010

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

22

 

Nghị định

 

109-2011-ND-CP  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

02/12/2011

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản được sửa đổi bổ sung

23

 

Nghị định

 

99-2013-ND-CP  

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

29/08/2013

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

24

 

 

Thông tư

11-2015-TT-BKHCN  

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

26/06/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

25

 

Nghị định

 

ND-131-13-CP  

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

16/10/2013

Chính phủ

Văn bản được hướng dẫn thi hànhVăn bản bị thay thế bãi bỏ

26

Lệnh

 

 

28-2005-LCTN  

Về việc công bố Luật sở hữu trí tuệ

12/12/2005

Chủ tịch nước

 

27

Lệnh

 

 

12-2009-L-CTN  

Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

29/06/2009

Chủ tịch nước

 

28

Nghị định

 

 

3198-VBHN-BVHTTDL  

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

03/09/2013

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn bản được sửa đổi bổ sung

29

Nghị định

 

 

85-2011-ND-CP  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

20/09/2011

Chính phủ

Văn bản được sửa đổi bổ sung

30

Nghị định

 

 

119-2010-ND-CP  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

30/12/2010

Chính phủ

Văn bản được sửa đổi bổ sung

31

Quyết định

 

 

916-QD-TCHQ  

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

31/03/2008

Tổng cục Hải quan

32

Quyết định

 

 

80-2005-QD-UB  

Về việc cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh

23/05/2005

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản được sửa đổi bổ sung

33 Quyết định     78-2008-QD-BGDDT   Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học 29/12/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo
34 Quyết định     42-2007-QD-BTC   Về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan 04/06/2007 Bộ Tài chính Văn bản bị thay thế bãi bỏ
35 Quyết định     14-2004-QD-BKHCN   Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ 25/06/2004 Bộ Khoa học và Công nghệ  
36 Quyết định     12-2005-QD-BNV   Về việc cho phép thành lập Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 05/01/2005 Bộ Nội vụ  
37 Quyết định     116-2005-QD-BNV   Về việc cho phép đổi tên Hội Sở hữu công nghiệp Việt Nam thành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam 03/11/2005 Bộ Nội vụ  
38 Quyết định     103-2006-ND-CP  

Về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

27/09/2005 Bộ Nội vụ  
39 Chỉ thị     18-2004-CT-BKHCN  

Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu

14/07/2004 Bộ Khoa học và Công nghệ  
40 Thông tư     44-2011-TT-BTC  

Về việc hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

01/04/2011 Bộ Tài chính Văn bản bị thay thế bãi bỏ
41 Thông tư     158-2010-TT-BTC   Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ 12/10/2010 Bộ Tài chính Văn bản được sửa đổi bổ sung
42 Thông tư     152-2013-TT-BTC  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ

29/10/2013 Bộ Tài chính Văn bản được sửa đổi bổ sung
43 Thông tư     12-2008-TT-BCT  

Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

22/10/2008 Bộ Công thương Văn bản bị thay thế bãi bỏ
44 Thông tư     08-2006-TT-BKHCN   Về việc hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ 04/04/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ  
45 Thông tư     05-2013-TT-BKHCN  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 13/2010TT-BKHCN ngày 30/10/2010 và thông tư 18/2011TT-BKHCN ngày 22/07/2011

20/02/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản được sửa đổi bổ sung

 

 

Đăng nhập