Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Nghị định 08/2013-quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ

 

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Bộ luật hình sự ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bsung một sđiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xut, buôn bán hàng giả,

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ sáng kiến

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 2 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến.

Nghị định này quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến và quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến.

Nghị định 99/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm về sở hữu công nghiệp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

 

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ);

Trang 1 trong tổng số 2 trang

 

Đăng nhập